Сім’я та сімейні цінності в умовах трансформації традиційних соціальних інститутів

  • Людмила Михайлівна Ліпіч L
Ключові слова: сім’я, сімейні цінності, традиційний соціальний інститут, нетрадиційний соціальний інститут

Анотація

Стаття присвячена трансформації інституту сім’ї та сімейних цінностей в умовах глобалізації неоліберального типу. Метою статті є опис процесу реінституціалізації традиційної сім’ї в нетрадиційну та відповідних змін у сімейних цінностях.

Метод дослідження – порівняльний аналіз традиційного інституту сім’ї з нетрадиційним.

Уточнюється, що розуміння соціальної необхідності сім’ї як соціальної групи задля задоволення потреб суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення є не соціологічною, а демографічною характеристикою. Обґрунтовується потреба відрізняти соціальну функцію сім’ї від демографічної. Перша полягає у відтворенні соціальної структури та соціалізації, а друга – у відтворенні населення. В статті порівняно інформацію Євростата та World Values Survey – 2017 із результатами всеукраїнських соціологічних досліджень, що проводилися з липня по серпень 2017 року Центром незалежних соціологічних досліджень «Омега», на замовлення Міністерства молоді та спорту України, «Молодь України – 2017» і «Українське покоління Z. Цінності та орієнтири» – компанією GfK Ukraine, на замовлення Центру «Нова Європа». В результаті порівняння зроблено наступні висновки: трансформація інституту сім’ї в українському суспільстві повільно відбиває загальноєвропейські тенденції. Втім, якщо для України це можна розглядати як тенденцію, то для європейських країн – як закономірний процес, під час якого вже відбулися істотні ментальні зміни. Відзначається, що трансформацію сімейних цінностей необхідно розглядати в контексті відповідних законодавчих ініціатив, які пов’язані з процесом реінституціалізації сімейних відносин. Підкреслюється, що традиційний інститут сім’ї ґрунтується на  природно-історичних законах, у відповідності з якими вибудовується сімейна політика.

На основі аналізу причин трансформації традиційного інституту сім’ї в нетрадиційний, описаних у відомому бестселері американського соціолога і футуролога Е.Тоффлера «Шок майбутнього» («Future shock»,1970 р.) робиться спроба обґрунтування ролі державної політики в процесах деінституціалізації і реінституціалізації сім’ї. Доводиться, що головною причиною появи нетрадиційного інституту є зростання витрат держави на підтримку традиційної сім’ї. Дана обставина  інтерпретується як збитки, які мають бути скорочені. Одружена людина має підтримувати сім’ю, а неодружена – лише саму себе. Коли дозволити їй перебувати у позашлюбних, безшлюбних та невпорядкованих статевих відносинах, включаючи одностатеві, інститут сім’ї втрачає сенс, а економічні збитки через її підтримку значно зменшуються. Соціальна енергія індивідів починає витрачатися не на розв’язання соціальних проблем, що виникають на стику міжгрупових відносин, а на пошук статевого партнера та захист права на вільний пошук. Тут починає діяти фрейдівська сублімація як захисний механізм зняття внутрішньої енергії, що породжується в опорі до соціальної несправедливості існуючого соціального устрою, але перенаправляється на досягнення права свободи у виборі статевого партнера. Отже, сублімація тут перетворюється зі статевої на сексуально-право-політичну. Визначено, що формування емансипативної системи цінностей в сучасному українському суспільстві відбувається під впливом ряду факторів глобалізаційного, державно-політичного, соціокультурного характеру.  Особливу увагу автор звертає на те, що українська молодь, за даними всеукраїнських соціологічних досліджень, віддає перевагу соціально-культурній значущості сім’ї і традиційним сімейним цінностям.

Результати дослідження можуть бути використані в курсах соціологічних дисциплін і розгортанні нових напрямів соціологічних досліджень.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук оптимальних шляхів збереження традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в сучасному суспільстві.

Посилання

Антонов, А. И. & Медков, В. М. (1996: 304). Социология семьи. Москва: Издательский дом международного университета в Москве.
World Values Survey – 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
Eurostat [Електронний ресурс]. https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview
Гавриленко, І. М. (2000: 464). Соціологія. Кн. 2. Соціальна динаміка : навчальний посібник. К. : ВЦ «Київський університет».
Митрикас, A. A. (2004: 65 – 73, № 5). Семья как ценность: состояние и перспективы ценностного выбора в странах Европы http://ecsocman.hse.ru/data/382/176/1217/008.MITRIKAS.pdf
Модерні процеси та трансформація цінностей (Матеріали засідання круглого столу «Ціннісні аспекти модернізаційних процесів сучасного соціуму») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: //www.hse.ru/data/2013/12/16/1338412111/%D0%A1%D0%BE%D1%86% pdf
Молодь України – 2017. Результати соціологічного дослідження (2017: 72). Тернопіль : ТОВ «Терно-граф».
Николаенко В, Л. (2011: 577). Социология культуры: краткий словарь. / [науч.ред. Туленков Н. В.].– К. : ИПК ГСЗУ.
Сімейний кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70 ) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/ed20030101
Сорокин, П, А. Социальная стратификация и мобильность (1992: 302 – 373).
Соціологічна енциклопедія (2008: 456). [укл. Городяненко, В. Г.]. К. : «Академвидав».
Соціологія : підручник (2010: 224) [ред. Требін М. П.]. Х. : Право.
Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики (2017: 180) [ред. Макеєв, С., Оксамитна, С.]. К. : НаУКМА.
Тоффлер Э. Шок будущего (2002: 557). М. : ООО «Издательство ACT», http://yanko.lib.ru/books/cultur/toffler-future_shock-ru-l.pdf
Українське покоління Z. Цінності та орієнтири. Результати загальнонаціонального опитування.
https://zaxid.net/resources/newsfiles/319940_Ukr_Generation_ukr_inet-1.pdf
Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України : кол. Монографія (2014: 340) [ред. Балакірєва, О.М.] ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». ISBN 978-966-02-7425-9
Опубліковано
2019-04-12
Як цитувати
Ліпіч, Л. М. (2019). Сім’я та сімейні цінності в умовах трансформації традиційних соціальних інститутів. Релігійна Свобода, (21), 19-42. https://doi.org/10.32420/rs.2018.21.1248