Теоретичні й практичні виміри «українського світу»: місце та роль релігії

Автор(и)

  • Віта Титаренко Відділення релігієзнавства Інституту флософії імені Г.С.СковородиНАН України

DOI:

https://doi.org/10.32420/2021.93.2219

Ключові слова:

сингулярність, «український світ», релігія, ризики, ідентичність, конфесія, нація, цінності

Анотація

В статті розглядається питання онтології українського соціуму в контексті потенційного його виходу із стану сингулярності – він (соціум) має шанс перетворитися на щось позитивно інше, або так і залишитися у вимушено знайденому стані радикального збурення, із суттєво зміненим порядком речей, явищ, очікувань, сподівань. Цей процес характеризується наступною контроверсійністю: 1) наявністю високого ризику деструктивних змін, які мають релігійну основу; 2) наявністю потенціалу конструктивних змін, досвід якого накопичений та апробований самою історичною присутністю релігії.

Автор пропонує (з позицій філософсько-релігієзнавчих) пошук життєздатних і емпірично дієвих концептів, спроможних об’єднати громадян країни (у їх етнічній, культурній, релігійній тощо багатоманітній ідентичності) у прагненні вивести український соціум із стану сингулярності в новій якості – з перспективами позитивних змін.

В статті аналізуються окремі теоретичні аспекти поняття «український світ», яке стає актуальним в середовищі релігієзнавців і його співвіднесеність з поняттями «нація», «українська нація», «етнічна нація», «громадянська (політична) нація», «національна ідея», «національна держава» тощо. В широкому розумінні «український світ» може розглядатися як простір єднання, співставний із загальнонаціональною ідентичністю, де індивід ототожнює себе з певними символами, цінностями, історією, територією, культурою, а також з державними та правовими інституціями, політичними й економічними інтересами. Таке розуміння концепту «український світ» логічно виводить нас на необхідність аналізу практичної його складової. Послуговуючись даними соціологічних опитувань, статистичними даними, інтерв’ю, прикладами діяльності релігійних організацій і об’єднань – аналізується місце релігії в цьому просторі єднання, її потенціал, ризики, виклики.

Висновується, що «український світ» як простір єднання може і здатен формуватися за умов: 1) адекватної і зваженої політики з боку, перш за все, української держави – відповідно до Конституції, чинного законодавства, без преференцій для окремих конфесій (особливо на місцях), як шлях формування довіри до органів влади з боку конфесій; 2) розуміння і усвідомлення з боку представників церков і релігійних організацій своєї відповідальності перед українським суспільством, базування на універсальних загальнолюдських цінностях, здатних об’єднати українців та реалізація цих цінностей через практичну діяльність в суспільстві.

Посилання

Список використаних джерел

Гібернау, М. (2012) Ідентичність націй. К.: Темпора. 304 с.

Горкуша, О. (2021) Концепт «Український світ» як когнітивний ідентифікатор життєвого простору сучасних українців (філософсько-релігієзнавчий аналіз). Виступ на методологічному семінарі у відділі (відділенні) релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Отримано з вебсайт: https://www.facebook.com/oksana.gorkusa/posts/3953200488052092?comment_id=3955793404459467&reply_comment_id=3955820077790133&notif_id=1614878695277947&notif_t=mentions_comment&ref=notif

Здіорук, С. (2011) Релігійні цінності у стратегії демократичного поступу української нації в новітню добу. В 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: мат-ли XI наук.-практ. конф. К. : НАДУ. С. 89-107.

Зустріч-інтерв’ю з єпископом Станіславом Широкорадюком (2021). Методологічний семінар «Релігія в особах». Отримано з вебсайт: https://www.youtube.com/watch?v=9yybGwL1Uug&list=PLD4ff6oXooZe-nZ7Ur6PFn5pWfAYKSdN9&index=13

Зустріч-інтерв’ю з о.Зелінським (2021). Методологічний семінар «Релігія в особах». Отримано з вебсайт: https://www.youtube.com/watch?v=9yybGwL1Uug&list=PLD4ff6oXooZe-nZ7Ur6PFn5pWfAYKSdN9&index=13

Казанова, Х. (2019). Релігія в сучасному світі: плюралізм, секуляризація, глобалізація /переклад з англ. Р.Скакуна. Львів: Видавництво УКУ. 348 с.

Кочетков, О. (2019) Трансформація національної ідеї: що важливіше – ідея чи саме трансформація? В Трансформація української національної ідеї / упоряд. О. Доній. К. : Наш формат. 464 с.

Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка (2014). Упорядники Л.Филипович і О.Горкуша. К.: СаммитКнига. 656 с.

Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000-2020рр. (Інформаційні матеріали) (2020). – Київ. 78 с.336 с.

Степико, М. (2011) Українська ідентичність: феномен і засади формування. К. : НІСД. 336 с.

Степико, М. (2020) Українська ідентичність у глобалізованому світі. Х.: Майдан. 258 с.

«Український світ» Отримано з вебсайт: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82

References

Gibernau, M. (2012) The identity of nations. K .: Tempora. 304 s.

Gorkusha, O. (2021) The concept of "Ukrainian world" as a cognitive identifier of the living space of modern Ukrainians (philosophical and religious analysis). Speech at the methodological seminar in the department (department) of religious studies of the GS Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine. Retrieved from: https://www.facebook.com/oksana.gorkusa/posts/3953200488052092?comment_id=3955793404459467&reply_comment_id=3955820077790133&notif_id=1614878695277947&notif_t=mentions_comment&ref=notif

Zdioruk, S. (2011) Religious values in the strategy of democratic progress of the Ukrainian nation in modern times. In 20 years of independence of Ukraine: gains, losses and strategies of the future: mat-li XI scientific practice. conf. K.: NADU. Pp. 89-107.

Meeting-interview with Bishop Stanislav Shirokoradiuk (2021). Methodological seminar "Religion in persons". Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=9yybGwL1Uug&list=PLD4ff6oXooZe-nZ7Ur6PFn5pWfAYKSdN9&index=13

Meeting-interview with Fr. Zelinsky (2021). Methodological seminar "Religion in persons". Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=9yybGwL1Uug&list=PLD4ff6oXooZe-nZ7Ur6PFn5pWfAYKSdN9&index=13

Casanova, J. (2019). Religion in the modern world: pluralism, secularization, globalization. English translation by Skakun. Lviv: UCU Publishing House. 348 p.

Kochetkov, O. (2019) Transformation of the national idea: what is more important - the idea or the transformation? In Transformation of the Ukrainian national idea / order. O. Doniy. K .: Our format. 464 s.

Maidan and Church: Chronicle of Events and Peer Review (2014). Compiled by L. Fylypovych and O. Horkusha. Kyiv: Summit Book. 656 p.

Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000-2020рр. (Інформаційні матеріали) (2020). – Київ. 78 с.336 с.

Peculiarities of religious and church-religious self-determination of citizens of Ukraine: tendencies of 2000-2020. (Information materials) (2020). – Kyiv. 78 p.336 p.

Stepyko, M. (2011) Ukrainian identity: phenomenon and principles of formation. K.: NISD. 336 s.

Stepyko, M. (2020) Ukrainian identity in the globalized world: Kh .: Maidan. 258 s.

"Ukrainian World". Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82

Завантаження

Опубліковано

26.04.2021

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Теоретичні й практичні виміри «українського світу»: місце та роль релігії” (2021) Українське Релігієзнавство, (93), pp. 32–48. doi:10.32420/2021.93.2219.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають