Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Ми заохочуємо авторів реєструватися на сайті для користування службою сповіщень цього журналу. Для реєстрації використовуйте посилання Зареєструватися у верхньому меню домашньої сторінки сайту журналу. Ви зможете оперативно отримувати поштою сторінки змісту нових опублікованих випусків нашого видання та дозволите редакції відстежувати читацькі пріоритети та інтереси. Будь ласка, ознайомтеся з нашим Положенням про конфіденційність, у якому йдеться про те, що журнал гарантує нерозповсюдження імен та електронних адрес своїх читачів стороннім особам.
Ви хочете опублікувати свою роботу у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництва для авторів. Для того, щоб мати можливість надсилати рукописи у наше видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.
Ми заохочуємо наукові бібліотеки включати цей журнал до списків своїх електронних колекцій. Крім того, ця видавнича система має засоби інтеграції з бібліотечним програмним забезпеченням, вона дозволяє бібліотекам забезпечувати архівне збереження електронного змісту журналу та/або безпосередньо брати участь у видавничому процесі. Більш детально про ці можливості див. на сайті Open Journal Systems).

Редколегія приймає до розгляду тексти будь-якої релігієзнавчої тематики: статті (в т.ч. полемічні), переклади, архівні джерела, рецензії, огляди книг і наукової періодики, інформацію про події у царині історії, філософії, соціології, психології, феноменології релігії, історії релігієзнавчої та богословської думки світу та України;

Статті мають
а) містити безперечну наукову новизну;
б) враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики й історію її розгляду;
в) відповідати науковим пріоритетам журналу;
г) здебільшого спиратися на оригінальні тексти цитованих класичних джерел.

Фактом подання матеріалу в Українське релігієзнавство автор висловлює згоду з чинними в нашому журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, Положеннями про авторські права та про конфіденційність 
Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування;
Матеріали подаються через сайт журналу 
Публікація в журналі є платною.

Технічні вимоги до тексту:
орієнтовний обсяг 20 тис. знаків; 
мови українська та англійська (переважно), іспанська, німецька, російська, французька;
формат DOC, DOCX, RTF; 
шрифт Times New Roman, 
кегль 14, 
інтервал між рядками 1,5;

Оформлення посилань:
✔ наприкінці статті наводиться ненумерований алфавітний список цитованої літератури згідно з форматом АРА (зразки оформлення літератури за цим форматом див., наприклад, тут: http://liu.cwp.libguides.com/citapa ; можна також скористатися сервісом створення списків літератури з текстового редактора Microsoft Word);
✔ посилання в тексті подаються у квадратних дужках і містять:
прізвище автора (редактора, укладача тощо; при наявності кількох авторів, наводиться лише прізвище першого і символ …) з відповідної позиції у списку літератури / пробіл / рік видання / двокрапка / пробіл  / номер сторінки (або діапазон номерів через тире)
зразок оформлення посилання: [Тейлор 2013: 203], [Taylor 2007: 17-18];
✔ якщо на один рік припадає кілька видань одного автора, цитованих у статті, то у списку літератури такі джерела розташовуються за алфавітом, а після року видання (в т.ч. й у посиланні) слід ставити відповідну літеру латинського алфавіту, починаючи з "а" (наприклад, 1990a, 1990b, 1990с тощо);
зразок оформлення посилання: [Тейлор 2013а: 130], [Taylor 2007c: 47-48];
✔ у посиланнях на твори, наведені у списку літератури без зазначення автора (збірники, енциклопедії тощо), слід замість прізвища автора наводити перші слова заголовку цитованого видання; якщо фраза виявляється завеликою чи неприйнятною з інших причин, можна при першому цитуванні запровадити абревіатуру, описавши її у примітці, й надалі послуговуватися саме абревіатурою;
зразок оформлення посилання: [Релігієзнавчий словник 1996: 234-235] або [РС 1996: 234-235];
✔ якщо видання не має автора, але на офіційній сторінці вказано укладача, відповідального редактора тощо, їх можна наводити замість автора, вдаючись до відповідних позначок за стандартом АРА: (Укл.), (Ред.) тощо;
✔ за наявності канонічних видань класичних творів із загальноприйнятою пагінацією, краще посилатись на неї, а не на сторінку того чи іншого видання;
✔ примітки подаються внизу сторінки або після основного тексту перед списком літератури;
— при цитуванні слід уникати подвійного перекладу;
— бажано посилатися на оригінали цитованих іншомовних першоджерел або принаймні зіставляти використовувані переклади з цими оригіналами;

Cтатті не розглядатимуться Редколегією, якщо до них не буде додано:
1) короткий опис їхньої наукової новизни;
2) анотацію (українською та англійською мовами, 400-500 слів);
3) переклад назви статті англійською мовою;
4) перелік ключових слів (укр., англ. мовами; ключові слова відокремлюються крапкою з комою);
5) список літератури англійською мовою.

Структура поданої статті має виглядати наступним чином:

Файл 1 з довільною назвою (про автора; автор; about; author) у якому буде міститися наступна інформація:
Блок 1:
а) ПІП(б) українською мовою
б) назва статті українською мовою
в) анотація українською мовою
г) ключові слова українською мовою
Блок 2:
а) ПІП(б) англійською мовою
б) назва статті англійською мовою
в) анотація англійською мовою
г) ключові слова англійською мовою
Блок 3:
а) ненумерований алфавітний список використаних джерел українською мовою
б) ненумерований алфавітний список використаних джерел англійською мовою
Блок 4:
а) інформація про автора українською мовою
б) інформація про автора англійською мовою
✔ прізвище, ім’я та по батькові (обов’язковим є також подання ORCID iD за зразком: https://orcid.org/0000-0002-0886-3965); науковий ступінь, учене звання (за наявності); місце основної роботи, посада, номер телефону, e-mail та адреса і сфера наукових інтересів (мовою статті).

Файл 2 з довільною назвою (стаття; основний текст; article; main text) у якому буде міститися наступна інформація:
Блок 1:
а) назва статті українською мовою
б) анотація українською мовою
в) ключові слова українською мовою
Блок 2:
а) назва статті англійською мовою
б) анотація англійською мовою
в) ключові слова англійською мовою
Блок 3:
Основний текст статті.
Блок 4:
а) ненумерований алфавітний список використаних джерел українською мовою
б) ненумерований алфавітний список використаних джерел англійською мовою

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.